Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről mint érintettről és hogy azt hogyan használjuk fel.

A Tájékoztató célja hogy meghatározza a Biotek Kft-nél, mint adatkezelőnél zajló valamennyi, a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenység jogszerű feltételeit és kereteit, és hogy elősegítse az adatok biztonságos kezelését, megelőzve, illetve megakadályozva ezzel bármiféle jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés kialakulását.

A Biotek Kft. bármikor jogosult a Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a Biotek Kft. honlapján elérhetők.

Adatkezelő:

A Biotek Kft., mint adatkezelő felelős az érintettek által megadott személyes adatok kezeléséért és biztonságáért a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében. 

Adatkezelő elérhetőségei:

Biotek Mérnöki Kereskedelmi Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám:  01 09 161091

székhely:               1165 Budapest, Bökényföldi út 104.

email:                    info@biotek.hu

honlap:                  www.biotek.hu

Az adatkezelés helye:

Az Ön adatait a Biotek Kft. székhelyén illetve Magyarországon üzemeltetett külső szervereken tároljuk. Az adatok az az Ön beleegyezése alapján vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében az Európai Gazdasági Térség területén működő beszállítóinknak átadásra kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja:

- Az Ügyfél és a Biotek Kft. közötti szerződés létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (szerződéses jogalap);

- Az adatkezelést jogszabály rendeli el (jogi kötelezettség teljesítése);

- Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatai jól körülhatárolható célból történő adatkezeléséhez (hozzájárulás);

- az adatkezeléshez a Biotek Kft.-nek olyan jogos érdeke fűződik, amellyel szemben nem élvez elsőbbséget az Ön olyan érdeke, alapvető joga és szabadsága, amely a személyes adatok védelmét teszik szükségessé (jogos érdek).

Az adatkezelés célja:

Személyes adatot csak az eredeti adatgyűjtés meghatározott céljának megfelelően kezelünk Ügyfeleinkről, illetve az érintettekről. Adatkezelésünk elsődleges célja az Ügyfeleinkkel történő kapcsolattartás a megkötött szerződések teljesítése, illetve ilyen szerződés létrehozása és fenntartása érdekében. Az adatkezelés célja lehet ezen kívül jogi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli törvény előírásai) és jogos érdek alapján az Ügyfelek és munkatársaink személyi-, vagyoni védelme.  Az Ügyfelek legmagasabb minőségű kiszolgálása érdekében az Ön hozzájárulása esetén a Biotek Kft. az adatokat üzleti ajánlatok adása, valamint marketing- és reklám célból is felhasználja.

A személyes adatokat a Biotek Kft. kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és az érintettek érdekeit is.

A jogszabályokban meghatározott feltételek és/vagy a cél megszűntével az adatokat töröljük, zároljuk, bizonyos esetekben álnevesítjük vagy anonimizáljuk.

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez:

Hozzájárulás kérésekor az alábbiakról nyújtunk tájékoztatást Önnek:

a)            az adatkezelés céljáról, amire a hozzájárulást kérik, vagy amire azt megadottnak kell tekinteni;

b)            a hozzájárulás visszavonásához való jogról; és

c)            egyéb olyan releváns információról, amely az érintett számára a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékozott döntés meghozatalához szükséges (pl. a kezelt személyes adatok természete, kategóriái, azon harmadik személyek, akik a személyes adatokat megismerhetik (ha van ilyen) és azt, hogy az érintettek, hogyan gyakorolhatják jogaikat).

A kezelt személyes adatok köre és forrása:

Ügyfeleinkkel kapcsolatban kizárólag az Ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezeljük, így az érintett nevét, munkavégzéshez használt telefonszámát, e-mail címét. Ha a Biotek Kft. ügyfele természetes személy, az érintett által megadott számlázási vagy szállítási cím is személyes adatnak minősülhet. A Biotek Kft. az Ügyfelektől közvetlenül származó vagy nyilvános adatbázisokban megtalálható, onnan lekérdezett személyes adatot kezel.

Az adatokhoz való hozzáférés harmadik személyek által:

Az Ön személyes adataihoz a Biotek Kft. informatikai szolgáltató partnerei hozzáférhetnek. A Biotek Kft ezen partnerei kizárólag az informatikai feladatok ellátásához szükséges mértékben és ideig férhetnek hozzá az  adatokhoz, és ez a hozzáférés nem jelenti az adatok átadását.

A Biotek Kft. a kapcsolattartási adatokat szavatossági/jótállási kötelezettség teljesítése érdekében illletve az érintett beleegyezése esetén gyártói terméktámogatás céljából megoszthatja.

Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítását a Biotek Kft. szerződéses fuvarozó partnere végzi, az érintettek kapcsolattartáshoz szükséges adatai átadásra kerülnek a megrendelés teljesítése és a termékek kiszállítása érdekében a fuvarozó partner részére.

A Biotek Kft. a hírlevélre feliratkozottak kapcsolattartási adatait átadja a SendInBlue részére, amely a hírlevelek kiküldéséhez a szoftveres platformot biztosítja.

A Biotek Kft. minden, az érintettek adataihoz hozzáférő partnerétől megköveteli a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartását.

Az adatok megőrzésének ideje:

A szerződések teljesítésével kapcsolatban kezelt adatokat a szerződés teljesítését követő 5 évig őrizzük meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános elévülési időnek megfelelően.

A számviteli bizonylatokon szereplő adatokat a bizonylat kiállítását követő 8 évig tároljuk (jogszabály által elrendelt adatkezelés).

Az Ön hozzájárulása alapján kezelt kapcsolattartási adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri azok törlését.

Az Ön jogai személyes adataival kapcsolatban:

- Hozzáférési jog:

 Kérelemre tájékoztatást adunk:

a)            az Önről kezelt vagy birtokunkban lévő személyes adatokról;

b)            arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat, illetve hogy történt-e adattovábbítás vagy adatátadás valamely arra jogosult számára;

c)            az adatkezelés jogos céljáról;

d)            amennyiben lehetséges a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ha ez nem lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

e)            a személyes adatok forrásáról, ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük.

A visszajelzésen kívül a az Ön kérelmére a következő információkat bocsátjuk rendelkezésére:

a)            tájékoztatást arról, hogy bármikor kérelmezheti személyes adatai helyesbítését vagy törlését, valamint személyes adatai kezelésének korlátozását továbbá személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat;

b)            a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának lehetőségei;

c)            a bírósági jogorvoslat lehetősége.

- Helyesbítés, módosítás joga:

Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben helytelenek.

Amennyiben Ön rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, nyilvántartott személyes adatait megtekintheti és módosíthatja a profilbeállításoknál.

- Korlátozáshoz való jog

Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, ha

a)            vitatja adatai pontosságát, az adatok pontosságának a Biotek Kft. által történő ellenőrzéshez szükséges időtartamra;

b)            jogellenes adatkezelés esetén;

c)            jogos érdekből nyilvántartott adata kezelése ellen tiltakozott, a Biotek Kft. jogos érdekei fennállásának megállapításáig.

Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozása befolyásolhatja a Biotek Kft. által nyújtott szolgáltatásokat.

Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelhető.

- Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak közérdekből végzett, valamint a Biotek Kft. vagy egy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon.

Ön továbbá jogosult arra, hogy személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén tiltakozzon kivéve, ha a Biotek Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést alapjául olyan kényszerítő erejű jogos okok szolgálnak, amelyek jogos érdeket biztosítanak számára az adatok kezelésére vagy jogi igényeinek érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

- Törléshez való jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni, ha

a)            személyes adataira már nincs szükség abból a jogos célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)            az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása volt és Ön visszavonja hozzájárulását, továbbá az adatkezelésnek nincs más jogos célja;

c)            Ön sikeresen tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d)            az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték; vagy

e)            az Ön személyes adatait jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

- Direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: Hírlevelünkről bármikor kezdeményezheti leiratkozását a hírlevelek alján található utasításokat követve, illetve honalunkon a „Hírlevél” menüpont alatt.

- Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a Biotek Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha:

a)            az adatkezelés az Önhozzájárulásán alapul; vagy

b)            az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítésén alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti jogait elsősorban az info@biotek.hu email címre küldött megkeresés útján gyakorolhatja, de az ügyfélszolgálati munkatársaink is készséggel állnak rendelkezésére a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken. A Biotek Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül megválaszolja megkeresését.

- Jogorvoslat:

Amennyiben Ön az adatvédelemhez fűződő jogainak megsértését vélelmezi, kérjük, elsősorban lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tapasztalt jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását. A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján találhatók meg. (http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html). A fentieken túl jogsérelem esetén joga van bírósághoz fordulni, a per elbírálása alapesetben az alperes székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, de a pert az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kiegészítő tájékoztatás Biotek Kft hírlevelére feliratkozók részére:

Amennyiben Ön feliratkozott hírlevelünkre, kapcsolattartási adatai átadásra kerülnek a hírlevél platformot üzemeltető SendInBlue részére. A SendInBlue adatkezelési eljárásairól a következő linken részletesen tájékozódhat: https://www.sendinblue.com/gdpr/

Kiegészítő tájékoztatás Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek részére:

Ügyfélkapu hozzáférés esetén az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az Ön által megadottak szerint tároljuk. A nyilvántartott személyes adatait megtekintheti és módosíthatja a profilbeállításoknál.

A regisztráció kérésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy direkt marketing eszközökkel (pl. hírlevélben) termékújdonságainkról vagy szakmai eseményekről tájékoztatást küldjünk a megadott elérhetőségeire. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és leiratkozhat a honlapunk „Hírlevél” menüpontja alatt, vagy a hírlevelek alján található linket megnyitva.

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapun 3D letöltés funkció használata során a megadott kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) a gyártó részére átadásra kerülnek. Adatainak átadásához a 3D letöltés igénybevételével kifejezetten hozzájárulását adja.

Az Ügyfélkapu hozzáférés megadott adatainak törlését bármikor kezdeményezheti az info@biotek.hu email-címen, ez esetben Ügyfélkapu hozzáférése törlésre kerül.

Kiegészítő tájékoztatás állásajánlatra jelentkezők részére: 

A Biotek Kft. által meghirdetett állásokra jelentkezők az állásra történő pályázatuk elküldésével elismerik, hogy a Biotek Kft. személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóját megismerték és tudomásul veszik. Az állásra benyújtott pályázat elküldésével a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban megadott személyes adatait a Biotek Kft. jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje.

A Biotek Kft.-hez benyújtott pályázatok tárolása a Biotek Kft. székhelyén történik. A pályázatokat az ügyvezető és a meghirdetett pozíció leendő közvetlen felettese kezeli, de a pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatában megadott adatokhoz a Biotek Kft. bármely munkatársa illetve az informatikai szolgáltatást nyújtó partnerei is hozzáférhetnek.

A benyújtott pályázatok és minden, a sikertelen pályázatot benyújtókhoz köthető személyes adat a toborzási időszak lezárultát, vagy az adott pozíció betöltését követő legkésőbb 6 hónap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

Elektronikus megfigyelő rendszer: 

Telephelyünkön, a 1165 Budapest, Bökényföldi út 104. alatt biztonsági és bűnmegelőzési okokból videós megfigyelő rendszert üzemeltetünk. A rendszer a mozgókép-felvétel készítésén kívül rögzíti a telephelyre behajtó gépkocsik rendszámát is.

A videós megfigyelés során rögzítésre kerülhet az Ön képmása. Az adatkezelés a munkatársaink és Ügyfeleink biztonsága, valamint a visszaélések megakadályozásának céljából, a Biotek Kft. jogos érdekén alapul. A felvételekhez a kamerás és rendszámfelismerő rendszert üzemeltető partnerünk, mint harmadik személy hozzáférhet.

A videófelvételeket –amennyiben nem szükséges azok további felhasználása visszaélés miatt- 15 munkanapig tároljuk, azt követően törlésre kerülnek.

Cookie-k használata:

A cookie (süti) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik, és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját

A sütik technikai információkat tárolnak, ezen információk nem teszik lehetővé a látogató személy szerint beazonosítását. Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját az Ügyfélkapu regisztrációkor megadott adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.